Οδηγίες για τα φωτογραφικά άλμπουμ

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Οδηγίες για τα φωτογραφικά άλμπουμ

Δημήτρης Β.
Administrator
Σ αυτό το υπό φόρουμ μπορεί όποιος θέλει να δημιουργήσει το δικό του φωτογραφικό άλμπουμ-αρχείο.
Επιτρέπεται ο σχολιασμός των φωτογραφιών.
ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Πατήστε στο  New Topic
2. Στο Subject γράψτε το όνομά σας π.χ. Βαρελογιάννης Δημ. φώτο άλμπουμ
3. Από το Insert Image εισάγετε ένα αρχείο εικόνας ρυθμίζοντας τις διαστάσεις της εικόνας.
4. Πατήστε Preview Message για να δείτε την φωτογραφία σας και μετά αναρτήστε την με το Post Message