Υπάρχει και φιλότιμο. Ολόκληρη η ταινία με το Λ Κωνσταντάρα. "Τελικά δεν είναι μόνο θέμα μεταπολίτευσης"

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Υπάρχει και φιλότιμο. Ολόκληρη η ταινία με το Λ Κωνσταντάρα. "Τελικά δεν είναι μόνο θέμα μεταπολίτευσης"

Δημήτρης Β.
Administrator